Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
Ankieta
Spotkania Absolwenów z Młodzieżą
Spotkania z uczestnikami projektu
Rezultaty i Efekty Projektu "ŁP"
Rezultaty i Efekty Projektu "ŁP"

[25 Maja 2011] - Otwarta publiczna prezentacja produktów i rezultatów projektu Łączymy Pokolenia:

W dniu 14 maja br. w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy odbyła się  otwarta publiczna prezentacja produktów i rezultatów  projektu  ,,Łączymy pokolenia”.

Od 15 listopada 2010 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy w partnerstwie z Powiatowym Zespołem Szkól nr 1 w Trzebnicy realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Łączymy pokolenia”.

W zajęciach (z języków obcych, obsługi komputera i Internetu oraz artystycznych) objętych projektem udział wzięło 99 osób z Gminy Trzebnica. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w PZS nr1 w Trzebnicy. Wykładowcy to kadra pedagogiczna szkoły: Agnieszka Biarda, Marcin Giedyk, Magdalena Lekowska, Anna Krzemieniec, Joanna Nieradka, Małgorzata Opałka i Małgorzata Szypulska. W przeprowadzonych ankietach uczestnicy z uznaniem wypowiadali się o wykładowcach podkreślając wysoki poziom wiedzy, kompetencji, kulturę osobistą, jak również umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej bezstresowemu przyswajaniu wiedzy.

Projekt ,,Łączymy pokolenia” to współdziałanie i współpraca młodego pokolenia z dorosłymi na różnych płaszczyznach, między innymi : spotkania informacyjne, spotkanie przedświąteczne, zabawa karnawałowa. Przygotowywanie spotkań to inwencja i pomysłowość dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i młodzieży. Spotkania uświetniała   uzdolniona artystycznie młodzież Liceum i Gimnazjum m.in. – stypendystka Stowarzyszenia Natalia Kurczak. Na zakończenie zajęć  muzyczno-ruchowych  niespodziankę, pokaz tańca towarzyskiego,  zaprezentowali  Adrianna Nader z Michałem Aniołkiem.

Wzrosło zainteresowanie Stowarzyszeniem, do którego przystępują  nowi członkowie. Spotkania absolwentów z młodzieżą i opisywane przez uczniów relacje z tych spotkań to sposób na poznanie losów byłych uczniów, dokonywanych wyborów dalszego kształcenia, pracy zawodowej, realizacji zainteresowań i pasji. W spotkaniach uczestniczyli: Danuta Buczek, Aleksandra Rzewuska, Roman Chandoha, Czesław Czternastek, Marek Koliński, Wojciech Kowalski. Ta forma kontaktu będzie kontynuowana - zapraszamy absolwentów. Wydano monografię szkoły obejmującą lata 1945 - 2010. Nową część dotyczącą lat 2006 - 2010 opracowała Grażyna Grzegorek. Logo projektu, szatę graficzną, okładkę monografii, certyfikaty dla uczestników , plakaty i ulotki opracował  Zbigniew Lubicz- Miszewski.  Folder i monografię do druku przygotował Andrzej Pikul, a Drukarnia JANTER- Jan Fijał Trzebnica  zajęła się drukiem. Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.saplo.com.pl - podstrona ,,Łączymy pokolenia” -  prowadzonej przez Janusza Kolińskiego. Słowa uznania za wszelką pomoc  wszystkim ,, społecznikom”, którzy w jakikolwiek sposób związani byli z realizacją projektu: dyr. szkoły Danucie Szuber, skarbnikowi SAPLO - Irenie Kahalik, pracownikom księgowości i kadr LO, osobom pomagającym w gromadzeniu materiałów do bazy danych absolwentów, opracowującym prezentację multimedialną, niezawodnym i zaangażowanym nauczycielom i młodzieży, wszystkim pracownikom szkoły. Rzetelna praca i solidność osób zatrudnionych w projekcie sprawiła, że wielu uczestników uświadomiło sobie potrzebę i radość czerpaną z kształcenia bez względu na wiek.

Przebieg spotkania 

                                                                                                                                                         

14 maja br. o godz. 10.00 do PZSnr1 w Trzebnicy  przybyli zaproszeni goście .  Wśród nich:  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach, Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania Cecylia Pawlikowska- Krzesińska i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Koliński.

Przed wejściem do auli  każdy uczestnik spotkania otrzymał pakiet składający się z monografii szkoły obejmującej lata 1945-2010, folderu i prezentacji multimedialnej na płycie CD . Uczestnicy zajęć projektowych dodatkowo otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach. Nad organizacją spotkania czuwały  Małgorzata Opałka, Anna Krzemieniec i Małgorzata Szypulska z młodzieżą . Wystawę prac plastycznych wykonanych na zajęciach w ramach projektu ,, Łączymy pokolenia” przygotowała Joanna Nieradka z uczestnikami warsztatów plastycznych.

Spotkanie otworzyła Danuta Szuber -  dyrektor PZS nr 1 w Trzebnicy informując o ofercie szkoły skierowanej do młodzieży i osiągnięciach edukacyjnych placówki, którą kieruje.  Małgorzata Kolińska - prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy - poinformowała o działalności Stowarzyszenia, przedstawiła też relacje ze współpracy między SAPLO - liderem projektu, a partnerem PZS nr1.  Na podstawie prezentacji multimedialnej koordynator projektu - Małgorzata Kolińska i przedstawiciel  partnera, wicedyrektor - Anna Grzegorczyk omówiły szczegółowo przebieg realizacji,  rezultaty i efekty projektu.

Po prezentacji głos zabrali : Marek Łapiński, Robert Adach i Cecylia Pawlikowska- Krzesińska. W zaciemnionej sali widzowie mieli możliwość obejrzenia   spektaklu teatralnego ,,Kim jestem” w wykonaniu uczniów szkoły. Autorami scenariusza są uczniowie: Katarzyna Mencel z kl. III A i Mateusz Hercuń z kl. II d. Opiekunem młodych utalentowanych aktorów jest  Angelika Świątnicka – Antonów. Muzyczną część artystyczną wypełniły utwory  zaprezentowane przez Paulę Baszak z kl. II a z własnym akompaniamentem gitarowym. Na zakończenie swojego programu uczennica wykonała ,,Hymn absolwenta”, który powstał z okazji jubileuszu 60- lecia szkoły – autorami są absolwenci z 2007 r. tekst - Anna Musz , muzyka - Mateusz Franczak.

Po części oficjalnej  wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany w ramach cateringu przez Leszka Mroczkowskiego. Na dziedzińcu szkoły, przy pięknej słonecznej pogodzie, smacznym poczęstunku, długo dyskutowano o wrażeniach z występów młodych,  dojrzałych  artystów, symbolice puszczanych na zakończenie spektaklu baniek  mydlanych i wielu szczegółach tego niezapomnianego przedstawienia  teatralnego. Dyskutowano o  monografii szkoły, efektach  z udziału w zajęciach projektowych, potrzebie spotkań absolwentów i kontaktach z uczniami LO…

80 % uczestników spotkania otwartego stwierdziło w krótkiej ankiecie, że podniosło wiedzę o sukcesach życiowych absolwentów LO w Trzebnicy w środowisku lokalnym.

                                                                                      

 Koordynator Projektu Małgorzata Kolińska

                                                                                        Przedstawiciel Partnera Anna Grzegorczyk

 

 

Całość projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


[21 Kwietnia 2011] - Zaproszenie:
[01 Lutego 2011] - Artykuł z lokalnej gazety NOWA:

Młodzież i dorośli - ,,Łączymy pokolenia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy od 15 listopada 2010 roku trwa realizacja projektu ,,Łączymy pokolenia” będącego inicjatywą lokalną skierowaną do młodzieży (13 - 17lat) i dorosłych z terenu Gminy Trzebnica.

Projekt realizowany jest przez lidera- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy i partnera - Powiatowy Zespól Szkół  nr1 w Trzebnicy. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W listopadzie ubiegłego roku, oferta z informacją o projekcie ukazała się w lokalnej gazecie ,,NOWA”, na rozmieszczonych na terenie miasta i Gminy plakatach i ulotkach, na stronach internetowych PZS nr 1 i Stowarzyszenia. Oferta zawierała możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach podnoszących kwalifikacje językowe z j. angielskiego i niemieckiego, zajęcia z obsługi komputera i Internetu, oraz warsztaty plastyczne i muzyczno - ruchowe w grupach 12-15 osobowych. Zapewniono wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Projekt przewiduje uczestnictwo w szkoleniach 99 osób - 48 uczestników to młodzież i 51 osób dorosłych.


Prowadzone są zajęcia :

Dla młodzieży: 
-
3 grupy podnoszące komp. językowe
-
1 grupa warsztatów plastycznych

Dla dorosłych:
-
2 grupy podnoszące komp. Językowe
-
1 grupa zajęć z obsługi komputera i Internetu
-
1 grupa zajęć muzyczno- ruchowych

Uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w podręczniki i materiały piśmiennicze. Do realizacji projektu zakupiono dwa radioodtwarzacze umożliwiające prowadzenie dwóch grup językowych jednocześnie.

Na stronie Stowarzyszenia www.saplo.com.pl założono podstronę ,,Łączymy pokolenia” zawierającą aktualne informacje dotyczące realizacji  projektu. Uaktualniana jest elektroniczna  baza danych absolwentów LO obejmująca również informacje o ich losach . Część danych , zgodnie z prawodawstwem krajowym  zamieścimy na podstronie ,, ŁP’’ i w  Monografii, którą zamierzamy wydać na zakończenie projektu - 14 maja 2011r.                   
Aby uzyskać dane o losach absolwentów  na podstronie ,,ŁP” zamieszczona jest ,, Ankieta maturzysty”. Źródłem pozyskiwania informacji będą też organizowane spotkania młodzieży z absolwentami, reprezentującymi różne zawody. Uczniowie w bezpośrednim kontakcie i rozmowach będą mieli okazję poznać drogę  kariery zawodowej, zainteresowania i osiągnięcia starszych koleżanek i kolegów. Do gromadzenia danych, jak również dokumentowania przebiegu projektu zakupiony został laptop i aparat fotograficzny.

Realizacja projektu przekłada się na pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia. Od listopada ubiegłego roku uchwałą Zarządu przyjęto trzy osoby - absolwentów LO .

Na planowanym na 14 maja festynie uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty informujące o podniesieniu kompetencji językowych, umiejętności obsługi komputera  i Internetu, oraz  udoskonaleniu umiejętności plastycznych i muzyczno-ruchowych. Odbędzie się otwarta, publiczna prezentacja produktów i rezultatów projektu dla 200osób. Rozprowadzone zostaną foldery i Monografia szkoły. Uczestnicy spotkania podniosą  wiedzę o sukcesach życiowych absolwentów LO w Trzebnicy.

 

                                                                                               Zespół zarządzający projektu

                                                                                     Małgorzata Kolińska i Anna Grzegorczyk

Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy Pokolenia
KontaktArchiwum